Jakie zajęcia dla ucznia z orzeczeniem

Zastanawiasz się, jakie zajęcia przysługują uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy są jakieś wytyczne? Czy jakieś zajęcia dla ucznia z orzeczeniem są obowiązkowe a inne nie? Kto decyduje o przyznanych uczniowi zajęciach? Tego dowiesz się w poniższym wpisie.

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma możliwość otrzymywania o wiele większej pomocy w szkole i przedszkolu. Jednym z rodzajów pomocy jest uczestnictwo w zajęciach innych niż edukacyjne. Głównymi rodzajami zajęć są zajęcia rewalidacyjne oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rewalidacja – uczeń z orzeczeniem

Każdemu uczniowi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym przysługują przynajmniej 2 godziny zegarowe zajęć rewalidacyjnych. Zakres tych zajęć musi być zgodny z zapisami w orzeczeniu, które uczeń otrzymał z poradni, oraz odpowiadać na potrzeby ucznia wyłonione podczas wielospecjalistycznej analizy funkcjonowania ucznia w szkole/przedszkolu.

 Zajęcia rewalidacyjne prowadzi pedagog specjalny o specjalności zgodnej z niepełnosprawnością ucznia. Zazwyczaj są to zajęcia rewalidacji indywidualnej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o organizacji zajęć rewalidacyjnych, zapraszam Cię do przeczytania tego wpisu a blogu: KLIK

Zajęcia zazwyczaj trwają 60 min i odbywają się 2 razy w tygodniu. Jednak ze względu na potrzeby ucznia, 120 minut zajęć może być inaczej przydzielone – np. 1×60 min, 1×45 min, 1×15 min (tzw. follow-up); można też tak: 2×45 min oraz 1 x 30 min. A można i 4 x 30 min (przydatna opcja w przypadku zagrożenia niedostosowaniem społecznym ze względu na mutyzm wybiórczy). Łączny wymiar musi wynosić minimum 120 minut na tydzień – a jak to zostanie podzielone, zależy już od możliwości zespołu i od potrzeb ucznia. Zajęcia mogą być prowadzone przez jednego lub więcej specjalistów o określonych kwalifikacjach.

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczeń z orzeczeniem

Ten rodzaj zajęć przysługuje każdemu uczniowi, również bez orzeczenia. 

Zajęcia trwają standardowo 45 min – 1 godzina lekcyjna. 

Nie ma limitu liczby zajęć, na które uczeń może uczęszczać. Może brać udział w kołach zainteresowań, w zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznej, w zajęciach grupowych TUS, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, terapii ręki, terapii SI i innych – w zależności od potrzeb i możliwości (swoich i placówki). Jeśli będzie to 1 godzina zajęć w tygodniu (w SIO trzeba podać 1h zajęć) – też będzie dobrze. Jeśli będzie to 6 h zajęć w tygodniu – nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Więcej o zajęciach pomocy pp przeczytasz tutaj.

Szkoła lub przedszkole nie ma obowiązku zapewnienia wszystkich form pomocy psychologicznej zapisanej w orzeczeniu (np. nie wszystkie placówki dysponują salą do terapii SI lub zatrudniają nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach). 

Zajęcia z zakresu pomocy PP prowadzą specjaliści i nauczyciele o kwalifikacjach pozwalających na prowadzenie danego rodzaju zajęć. Nie muszą mieć przygotowania do pracy z dzieckiem o konkretnej niepełnosprawności.

Jeśli dyrektor wyrazi zgodę, można dla ucznia zorganizować zajęcia indywidualne (np. zajęcia terapii pedagogicznej, SI, zajęcia wyrównawcze z określonego przedmiotu, itp.). Nie musi jednak tego robić (subwencja oświatowa nie zawsze pokryje wszystkie wydatki – zależy to od rodzaju niepełnosprawności dziecka, nie zawsze można zatrudnić określonego specjalistę, nie zawsze organ prowadzący wyraża zgodę itd.).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – WWR lub WWRD – Czy przysługuje uczniowi z orzeczeniem?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest równoznaczne z tym, że dziecku przysługuje WWRD.

Wczesne wspomaganie przysługuje na podstawie odrębnego dokumentu wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ten dokument to opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydaje się ją na odrębny wniosek rodziców. WWRD obowiązuje do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może organizować przedszkole lub szkoła. Musi dysponować odpowiednią bazą specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda). Co do zasady – nie musi tego robić. Co więcej, jeśli dziecko ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic może zdecydować, że z zajęć ramach WWRD będzie korzystało w wybranym miejscu – w poradni, ośrodku wczesnej interwencji, innym przedszkolu czy w innej szkole. Rodzic nie musi decydować się na placówkę, do której aktualnie uczęszcza dziecko.


Mam nadzieję, że rozjaśniłam Ci nieco temat opiekowania w szkole uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat organizacji zajęć i dokumentacji psychologa szkolnego, zapraszam Cię do czytelni:

Pomoc PP, rewalidacja i WWRD – Co jest czym?
Jakie dzienniki prowadzi psycholog szkolny?
Program zajęć prowadzonych przez psychologa szkolnego – w pytaniach i podpowiedziach
Jak efektywnie prowadzić notatki ze spotkania
Dokumentacja w pracy psychologa szkolnego (i pedagoga)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *